skip to Main Content

२०७८।०१।१७ गते गोरखापत्रमा प्रकासित बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचनाको पहिलो हरफमा मिति २०७७।१२।१३ गते प्रथम पटक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले उक्त सूचनाको मितिलाई २०७७।१२।१३ गतेको भनि सच्याइएको सम्बन्धीत सबैको लागि जानकारी गराईन्छ ।
क्याम्पस प्रमुख

Back To Top