skip to Main Content

– पुराना पुस्तक निशुल्क हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

List of Books: पुराना संस्करण वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर १० बर्ष भन्दा बढी भएका तर एकपटक पनि इस्यु नगरिएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर २० बर्ष भन्दा बढी पुराना पुस्तकहरुको रेकर्ड रजिष्टर

March 16, 2023

– पुस्तक वितरण सम्बन्धी सूचना।

List of Books: १० बर्ष भन्दा बढी भएका तर एकपटक पनि इस्यु नगरिएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर पुराना संस्करण वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर  

September 14, 2022

– पुराना पुस्तक हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

Book List: पुराना संस्करण वा सम्बन्धित विषय सञ्चालन नभएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर १० बर्ष भन्दा बढी भएका तर एकपटक पनि इस्यु नगरिएका पुस्तक रेकर्ड रजिष्टर नयाँ संस्करण उपलब्ध भै पुराना संस्करणका पुस्तकहरु वा २० बर्ष भन्दा बढी पुराना पुस्तकहरुको रेकर्ड…

March 10, 2022
Back To Top

हामी नयाँ वेबसाइटमा सरेका छौं। We have moved to the new website.

Please visit us at: https://ponc.tu.edu.np/

This will close in 20 seconds